Ks. kanonik Karol Machay

Pozostawał zawsze w cieniu swego brata ks. inf. Ferdynanda. Urodził się 21 VIII 1883 w Jabłonce, jako syn Andrzeja i Marii Zwolińskiej. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej wsi, gimnazjum w Trzcianie a liceum Rużomberku, studia teologiczne w Bratysławie. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 17 VI 1907. W dniu 22 VII 1907 zostaje mianowany wikariuszem w Kubach *, 8 VII 1903 Kolačkach, 26 XI 1908 w Gorgö, 15 II 1909 w Paraszt dubovu, 21 VIII 1909 w Hrustin, 19 I 1909 w Tvrdosinie, 20 VIII 1914 w Nagy Bobrov, 25 IV 1915 w Luczky, 23 VII 1915 w Rabcsy. Na kapelana wojskowego otrzymuje nominację 20 IX 1915 i funkcję tę wypełnia do końca wojny. Proboszczem w Lipnicy Wielkiej, jest od 16 VI 1918. Urząd obejmuje 14 XII 1918. W 1947 przechodzi na emeryturę i przenosi się do brata ks. Ferdynanda w Krakowie. Zmarł 16 IV 1955 i został pochowany w grobowcu rodzinnym w Krakowie na Salwatorze.

Od chwili objęcia przez niego probostwa w Lipnicy Wielkiej plebania staje się ważnym ośrodkiem działalności narodowej i plebiscytowej. Tu zamieszkał ks. Ferdynand, siostra Józefina. Ks. Józef Buroń jako wikariusz. Tu przychodziły i stąd wychodziły różne pisma i decyzje. Ks. Karol był gorliwym duszpasterzem. Własnym pojazdem jeździł do szkół nauczając religii. Zaopatrywał chorych o każdej porze dni i nocy. Wykazywał dużą troskę o chorych i biednych. Usługi duszpasterskie dla biednych często wykonywał bez żadnego wynagrodzenia. W czasie klęsk żywiołowych pierwszy udzielał pomocy.

Prowadził życie ascetyczne i kontemplacyjne. Jego pobożność i religijność uwidaczniała się w kościele w czasie nabożeństw liturgicznych, jak i w życiu prywatnym. Posiadał wielkie nabożeństwo do dusz czyśćcowych. Nie było mu jednak dane, aby po trudach 29-go duszpasterzowania w Lipnicy Wielkiej spoczął na tutejszym cmentarzu.

ks. Wł. Pilarczyk

*Nazwy parafii podano w/g zapisu w księdze chrztów w Lipnicy Wielkiej

Ks. Władysław Pilarczyk, Ks. kanonik Karol Machay, Orawa. 1990, nr 6-8, s. 21.